GEODETSKE
STORITVE

Geodetsko podjetje GEODETI d.o.o., Grosuplje vam nudimo celovite geodetske storitve. S svojimi večletnimi izkušnjami in referencami vam bomo svetovali pri še tako zahtevnih nalogah kot so:

Ikona za storitev ureditev mejeUreditev meje

Geodetske meritve so osnova za ureditev meje. V postopku urejanja meje se ureja meja ali del meje parcele. Del meje parcele je ena ali več daljic, ki omejujejo parcelo, a niso povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so zemljiškokatastrske točke. Del meje parcele razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel.

Ikona za storitev ParcelacijaParcelacija

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcele. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice.Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

Ikona za storitev Vris v zbirni kataster gospodarske javne infrastruktureGeodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena ter mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah. Izdeluje se ga za različne namene (pridobitve gradbene dokumentacije, tehnični pregledi, posnetek izvedenega stanja, …).

Ikona za storitev Zakoličenje objektovZakoličenje objektov

V postopku zakoličbe se na terenu zakoliči oz. ustrezno označi lokacijo objekta v skladu s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju in projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ikona za storitev Določitev zemljišča in vpis stavbe

Vpis stavb in delov stavb v Kataster nepremičnin

Po končani gradnji je potrebno stavbo vpisati v Kataster nepremičnin. Pri tem se določi tloris stavbe (najbolj izpostavljeni deli stavbe), tloris zemljišča pod stavbo, tloris nadzemnega dela stavbe, tloris podzemnega dela stavbe, navede podatek s katero parcelo je stavba povezana.

Ikona za storitev Odmera dolžinskih objektovOdmera dolžinskih objektov

Izvede se različne geodetske postopke pri izmeri dolžinskih objektov (zakoličbe, prenos lege gradbene parcele v naravo, vrisi cest, železnic, vodotokov …).

Ikona za storitev Vris v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Vris v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Odmera vodov gospodarske javne infrastrukture se izvaja na podlagi pravilnikov (UL RS št. 9/2004 in UL RS št. 56/2005), ki določajo pogoje za vris omrežja gospodarske javne infrastrukture v Zbirni kataster omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture. Pri meritvah za vris v zbirni kataster GJI uporabljamo GPS (Global Positioning System) sprejemnik visoke natančnosti.

Ikona za storitev Označitev mejeOznačitev meje

Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra. Geodetsko podjetje lahko označi mejo v naravi z mejniki takoj po mejni obravnavi, če tako zahteva lastnik parcele, in če lastniki sosednjih parcel soglašajo s predlagano mejo.

Ikona za storitev izravnava mejeIzravnava meje

V postopku izravnave meje se izravnava meja med dvema ali več parcelami zaradi lažje uporabe.